Name/Location Address Telephone
Ruwanwella Post Office Ruwanwella +94 36 22 66 252
Aguruwella Post Office Aguruwella,Ruwanwella +94 36 22 66 200
KarawanellaPost Office Karawanella +94 36 22 66 206
Batuwita Post Office Batuwita,Amithirigala +94 
Basnagoda Post Office Basnagoda,Waharaka +94 
Gonagala West Post Office GonagalaWest,Ruwanwella +94 
Gonagala North Post Office Gonagala North,Ruwanwella +94 36 22 62 330
Imbulana Post Office Imbulana,Ruwanwella +94 36 22 66 203
Indurana Post Office Indurana,Waharaka +94 
Galapitamada Post Office Galapitamada +94 
Lewangama Post Office Lewangama,Ruwanwella +94 36 22 66 207
Wahakula Post Office Wahakula,Ruwanwella +94 36 22 66 210
Waharaka Post Office Waharaka +94 36 22 66 211
Kannaththota Post Office Kannaththota,Ruwanwella +94 36 22 66 205
Amithirigala Post Offie  Amithirigala +94 36 22 62 441
Dunumala Post Office Dunumala,Galapitamada +94 35 22 67 128 
Pallekanugala Post Office Pallekanugala.Amithirigala +94 36 22 22841
Scroll To Top