2018 වර්ෂය සදහා සංවර්ධන යෝජනා

{slider දළුවලාන}

 • දළුවලාන වසමේ පුරන්පොත්ත කොටසේ ජාතික නිවාස මැද මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • ගෝනගල්දෙනිය වින්සිට් වත්ත පාරේ බෝ ගහ අසලින් එගොඩ කුඹුර කොළණියට යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 • ගෝනගල්දෙනිය අවමංග්‍යාධාර සමිති ශාලාව ඉදි කිරීම.
 • නුග සෙවණ වෙන්දේසි වත්ත පහල මාර්ගය සංවර්ධනය කර ගැනීම.
 • ගල උඩ ගම්මානයට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 • වින්සිට් වත්ත කෝවිල අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.

{slider රුවන්වැල්ල|closed}

 • රුවන්වැල්ල මුස්ලිම් පල්ලිය පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 • විජය ශක්ති අවමංග්‍යාධාර සමිති ශාලාව ඉදි කිරීම.
 • වතු ජනතාව සඳහා සෙවිලි තහඩු සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ලබා දීම.
 • රුවන්වැල්ල මස්ජිදුල් ජෙන්නා පල්ලිය අසල පැතිබැම්ම ඉදි කිරීම.
 • රුවන්වැල්ල යටන්වල පන්සල පාර සංවර්ධනය කිරීම.

{slider මොරතොට|closed}

 • පොත්තෙකන්ද සිට අක්කරේ කොළණිය දක්වා ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 • මොරතොට අජන්ත මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කණු තනා ඇති ස්ථානයේ ඇළ මාර්ගයට කොන්ක්‍රීට් තට්ටුවක් යෙදීම.
 • මොරතොට හාල්පන්ගල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 • මොරතොට දන්නොරුව මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 • වැද්දාවල බුලත්වැල්හේන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.

{slider පල්ලෙකණුගල|closed}

 • පල්ලෙකණුගල මල්දෙනිය ෆොන්සේකා මහතාගේ නිවස අසල පාර සංවර්ධනය කිරීම.
 • පල්ලෙණුගල පන්දෙනිය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 • පල්ලෙකණුගල හල්ගහහේන දේවාල පාර සංවර්ධනය කිරීම.
 • පල්ලෙකණුගල ලන්දහේන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.

{slider නිවුන්හැල්ල|closed}

 • නිවුන්හැල්ල බදුවත්ත පතල්කෑල්ල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • නිවුන්හැල්ල නරියාමුල්ල අමුණ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
 • නිවුන්හැල්ල උතුර පොත්තෙකන්ද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • නිවුන්හැල්ල ළිඳ අසලින් දෙබන්ගෙදර හරහා සියඹලාවල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • නිවුන්හැල්ල බදුවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 {slider දොරණුව|closed}

 • දොරණුව වලව්වත්ත මුස්ලිම්ගම අතුරු මාර්ගය ආරම්භක ස්ථානයේ සිට සංවර්ධනය කිරීම
 • අඟුරුවැල්ල මස්ජිදුල් නිදයා ජුම්මා දේවස්ථානය සංවර්ධනය කිරීම
 • සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ උඩු මහලේ සංවර්ධන කටයුතු කිරීම
 • මුදුගමුව ශ්‍රී වික්‍රම විහාරයේ බෝධියේ රන් වැට ඉදි කිරිම
 • දොරණුව නාගබෝධි විහාරස්ථානයේ බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ලේ අත්වැට සකස් කිරිම
 • මූදුගමුව හ්‍රී වික්‍රමරාජ විහාරයේ බෝධිය දහම් පාසැල් ගොඩනැගිල්ලේ සංවර්ධන කටයුතු
 • මූදුගමුව කණිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ වැසිකිලි 02 ක් ඉදි කිරීම
 • ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහාරාම විහාරයේ බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම
 • ඉහලමුල්ල,ඉහලමුල්ල මාර්ගයේ අවසාන කොටස සංවර්ධනය කිරීම
 • අඟුරුවැල්ල කරන්ණිදෙනිය නාන තොටුපල පිළිසකර කිරීම
 • අඟුරුවැල්ල මස්ජිදුල් හිදායා ජුම්මා පල්ලිය අසල පැතිබැම්ම ඉදි කිරීම
 • ශ්‍රී නාග පුරාණ විහාරස්ථානයෙහි සංඝාවාසය අළුත්වැඩියා කිරීම

{slider මාහල්ල|closed}

 • හුඹස්වලාන ජනපදය 2 අදියර සංවර්ධනය කිරීම
 • මාහල්ල එක්සත් අවමංග්‍යාධාර සමිතියට විදුලි උත්පාදන යන්ත්‍රයක් ලබා දීම
 • ට්‍රෝයි වත්ත පානීය ජල ව්‍යාපෘතිය
 • සනික්‍රොෆ්ට් වත්ත මාහල්ල කොටස පාර කොන්ක්‍රිට් කිරිම
 • කලෛවාණි විද්‍යාලයේ වැසිකිලි 2 ක් ඉදි කිරිම
 • මාහල්ල වටාගල ජනපද කනත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • මාහල්ල වටාගල ගලඋඩහේන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • මාහල්ල එගොඩවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම

{slider මහකන්ද|closed}

 • මහකන්ද දාමුගොල්ල මාර්ගයේ වසන්ත මහතාගේ නිවස අසල සිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරිම
 • නිල නිවස දෙවන අදියර
 • මහකන්ද උඩකන්ද තොටිල්ලගොල්ල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • මහකන්ද ගොවි සෙවණ හරහා ඇති පාර සංවර්ධනය කිරීම 
 • මහකන්ද දඹුගොල්ල පාර සංවර්ධනය කිරීම

{slider වැන්දල|closed}

 • වැන්දල අන්නාසි කොටුව පාර පස් දමා සැකසීම
 • වැන්දල අවමංග්‍යාධාර සමිතිය හා සමාජ සේවා සංවිධානයට පුටු ලබා දීම
 • වැන්දල අවමංග්‍යාධාර සමිතිය හා සමාජ සේවා සංවිධානයට පුටු ලබා දීම
 • වැසිකිලි පද්ධතියක් ඉදි කිරීම
 • ගබඩා කාමරයක් ඉදි කිරීම
 • ආපදා කළමනාකරණය සඳහා ගබඩා කාමරයක් ඉදි කිරීම
 • වැන්දල කඹුළුමුල්ල වලහේන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • වැන්දල වයිජම්බුව පාර සංවර්ධනය කිරීම
 • කරවනැල්ල මාලිගාවත්ත පාර සංවර්ධනය කිරීම
 • වැන්දල කොස්හින්න හේන පාර සංවර්ධනය කිරීම

{slider සියඹලාවල|closed}

 • ගල් අමුණ යකහටුව පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • සියඹලාවල කිතුලහේන යකහටුව මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • පීටර්හිල්ගම අක්කර 15 පද්මසිරි මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට පාර සංවර්ධනය කිරීම

{slider ගලපිටමඩ|closed}

 • ගලපිටමඩ සිසිරගම පන්සලේ ප්‍රජා ශාලාව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
 • සිසරගම ප්‍රධාන පාරේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම
 • සිසිරගම ශ්‍රී ආනන්දාරාමයේ ගොඩනැගිල්ල අඩි 30 ක් ඉදිරියට සාදා වැඩි දියුණු කිරීම
 • සිසිරගම ආනන්දාරාම විහාරස්ථානයේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරිම
 • සිසිරගම අභ්‍යන්තර මාර්ගයේ පඩිපෙළ සංවර්ධනය කිරීම
 • ගලපිටමඩ බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය සංවර්ධනය කිරීම
 • ගලපිටමඩ පන්සල අසල බියට්‍රිස් මහත්මියගේ නිවස අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම 

{slider ලෙවන්ගම උතුර|closed}

 • කොටළුගොඩකන්ද ප්‍රජා ශාලාව දැල් ආවරණය
 • තලවත්ත අවමංග්‍යාධාර සමිතියට විදුලි උත්පාදන යන්ත්‍රයක් ලබා දීම
 • දුම්බුළුව කොටගොඩකන්ද මාර්ගය පතග් තැන්න මුල් කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • තලවත්ත එගොඩහකනත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • තලවත්ත තෙලඹුහේන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම
 • ලෙවන්ගම මී ගස්තැන්න මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම
 • ලෙවන්ගම පහලගම දේවාල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • කොටළුගොඩකන්ද  පොත්තෙකන්ද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම

{slider මොරාවත්ත|closed}

 • ශාන්ත ආනා දේවස්ථානයේ නව මීසම ගොඩනැගිල්ල හා පැරණි ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම
 • මොරාවත්ත ශ්‍රී වික්‍රමරාජසිංහාරාම විහාරස්ථානයේ බුදු මැඳුරේ වහලය ඉදි කිරිම සඳහා ද්‍රව්‍යාධාර ලබා දීම
 • ශාන්ත ආනා දෙව්මැඳුරේ වහලය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
 • රුවන්වැල්ල මොරාවත්ත හීන් ඇළ මාර්ගයේ ආරක්ෂිත පැති බැම්ම ඉදි කිරීම
 • මොරාවත්ත උඩුකුඹුරේ නාන ළිඳ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
 • මොරාවත්ත තැන්නකඩේ අසල සිට සමඟි මාවතේ දුෂ්කර ස්ථාන කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • මොරාවත්ත බටුපිටිය දික්හේන මැද පාර සංවර්ධනය කිරීම
 • මොරාවත්ත පුළුබද්දෙනිය අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • මොරාවත්ත පීල්ලහේන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • මොරාවත්ත මධ්‍යම ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතියට අවශ්‍ය උපකරණ ලබා දීම 

{slider මාපිටිගම|closed}

 • ශ්‍රී අභිනවාරාමයේ විහාරස්ථානයේ ටයිල් ඇතිරීම
 • ගෝනගල එක්සත් අවමංග්‍යාධාර සමිතියට හට් එකක් ලබා දීම
 • ගෝනගල මහා විද්‍යාලය
 • පට්ටියවත්ත පැපොල්ගස්හේන මාවුලාදෙනිය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • මිල්ලගොඩැල්ල බෝගහ කැලේ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම

{slider දන්නොරුව|closed}

 • හුඹස්වලාන එක්සත් අවමංග්‍යාධාර සමිතියට විදුලි උත්පාදන යන්ත්‍රයක් ලබා දීම
 • දන්නොරුව ශ්‍රී බෝධිරාජාරාමය සංඝාවාසය හා දාන ශාලාව ඉදි කිරීම
 • හුඹස්වලාන ජනපදය මංජුල මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • හුඹස්වලාන අදියර 2 දයාරත්න මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • දන්නොරුව 85 කෑල්ල දෙසට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • පහල දන්නොරුව ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති ශාලාව අළුත්වැඩියා කිරීම
 • පුස්වෙල අමුණ
 • දන්නොරුව වැල්හිඳ  කොහිල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • දන්නොරුව දිගන්වල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම
 • දන්නොරුව 85 කොටසට යන පාර සංවර්ධනය කිරීම

{slider පෙතංගොඩ|closed}

 • පෙතංගොඩ මරණාධාර සමිතියට විදුලි උත්පාදන යන්ත්‍රයක් ලබා දීම
 • පෙතංගොඩ ශ්‍රී රාජසිංහාරාම විහාරස්ථානයේ ආරක්ෂිත බැම්මේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම
 • පෙතංගොඩ ඓතිහාසික කටු උණ පඳුර සඳහා වන ප්‍රවේශ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • උඩත්තවකන්ද උඩ පාර සංවර්ධනය කිරීම
 • හත්මත්ත වත්ත උඩ පාර සංවර්ධනය කිරීම
 • බෙත්මෙගෙදර ඉහල ඕවිට දෙහිවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම

{slider ගෝනාරඹ|closed}

 • ගෝනාරඹ බ්‍රේස්ලයින් ක්‍රීඩා සමාජයට විදුලි උත්පාදන යන්ත්‍රයක් ලබා දීම
 • කෑ/දෙහි/ශ්‍රී ප්‍රඥාසාර කන්දේ මහා විහාර පිරිවෙන කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම
 • කන්නත්තොට ගල්ඕවිට පාර කුඹුර දෙසට පැති බැම්ම ඉදි කිරීම
 • ගෝනාරඔ බඩගැටවල පල්ලෙ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • ගෝනාරඔ ඉහලමුල්ල මුස්ලිම් දේවස්ථානය සංවර්ධනය කිරීම
 • ගෝනාරඔ බටගැටවල ජනපද ඉහල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • වරාවල පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය ඉදිරිපිට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම

{slider ලෙවන්ගම දකුණ |closed}

 • පොත්තෙකන්ද එක්සත් අවමංග්‍යාධාර සමිතියට විදුලි උත්පාදන යන්ත්‍රයක් ලබා දීම

{slider මොරලිය|closed}

 • උඩුමුල්ල එක්සත් අවමංග්‍යාධාර සමිතියට විදුලි උත්දපාදන යන්ත්‍රයක් ලබා දීම
 • මොරලිය වත්ත රුවන්වැල්ල කොටස පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • මොරලිය වතු යායේ 5 කොටසේ පානීය ජල ටැංකිය අලුත් වැඩියා කිරීම සහ ජල නල මගින් ජලය සැපයීම
 • රුවන්වැල්ල මොරලිය ගඟබඩ පාර බෝක්කුව අසල පැති බැම්ම ඉදි කිරීම
 • මොරලිය කුළුණුහේන පහල කොටස පානී්‍ය ජල ව්‍යාපෘතිය
 • පොලල් කනත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • මොරලිය පාසැල අසල කිරිල්ල ඕවිට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • මොරලිය කෝවිල අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • මොරලිය වත්ත සිසිල්ටන් කොටස පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම

{slider බෝපැත්ත|closed}

 • ඇරෑපොලමුල්ල එක්සත් අවමංග්‍යාධාර සමිතියට විදුලි උත්පාදන යන්ත්‍රයක් ලබා දීම
 • ඇරෑපොලමුල්ල ගම මැද පාර ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • බෝපැත්ත ඇරෑපොලමුල්ල කන්දෙවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • බෝපැත්ත අල්පොත පාර පැති මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • බෝගමුව හේනෙගෙදර මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • බෝගමුව ගම මැද පාර (රූපසිංහ මහතාගේ නිවස දෙසට)

{slider කන්නත්තොට|closed}

 • යූ.එල්.එම්.ෆාරුක් පදනමට අවශ්‍ය උපකරණ මිලදී ගැනීම
 • ගල්ඕවිට කන්නත්තොට මස්ජිදුල් සම්රාන් පල්ලියේ සංවර්ධන කටයුතු
 • කන්නත්තොට ප්‍රජා ශාලාවේ ඉදිකිරීම් හා වැඩ නිම කිරීම
 • පරණ වත්ත නියාස් මෞලව් තුමාගේ නිවසට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • කන්නත්තොට මස්ජිදුල් යාකුබ් මුස්ලිම් දේවස්ථානයෙහි මිදුලේ කුට්ටිගල් ඇතිරීම
 • කන්න්ත්තොට මුස්ලිම් මහ පල්ලියේ ආරක්ෂිත බැම්ම ඉදි කිරිම
 • කන්නත්තොට ජනපදය පල්ලිය අසල පාර සංවර්ධනය කිරීම
 • කන්නත්තොට ප්‍රධාන මාර්ගයේ ඉහලගම මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • කන්නත්තොට ගම මැද පාර සංවර්ධනය කිරීම
 • කන්නත්තොට සිංහල කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය 

{slider දුනුමාල |closed}

 • සිරි රංජනාරාමය දුනුමාල බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම
 • දුනුමාල පෙරට්ටුමඩුව අසල ඝණදෙවි කෝවිල සංවර්ධනය කිරීම

{slider පුරන්පොත්ත|closed}

 • නිල සෙවණ දෙවන අදියර
 • පුරන්පොත්ත මණ්ඩදෙනිය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • පුරන්පොත්ත තනලෙච්චමී කඳු සෙවණ පාර සංවර්ධනය කිරිම
 • චෙස්ටෆෝඩ් වත්ත කෝවිල පිටුපස මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • පුරන්පොත්ත අල්පත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම

{slider අමිතිරිගල දකුණ|closed}

 • දකුණු අමිතිරිගල දෙල්ගහ කුඹුර වෙල් යාය පැති බැම්ම ඉදි කිරීම
 • එගොඩ කුඹුර හරහා ගොරක ඇල්ල ජනපදය හරහා පාලම ඉදි කිරිම
 • කයිකාවල ලබුපිටිය ඇළට පාලමක් දැමීම
 • දකුණු අමිතිරිගල දොඔගහවිල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම
 • අමිතිරිගල දකුණ කුඩුම්බි කන්ද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • ඉඳුරාණ ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට කන්දෙවත්ත හරස් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම

{slider අමිතිරිගල උතුර|closed}

 • අමිතිරිගල කයිකාවල මාර්ගය
 • අමිතිරිගල වැලිකුඹුර බෝක්කුව (වසන්ත මහත්මියගේ නිවස අසල)
 • අමිතිරිගල උතුර හප්පිටිකන්ද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • අමිතිරිගල උතුර එරන්දෙනිය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම

{slider කඩිගමුව|closed}

 • ඉඹුල්ගොඩ කෙත්තාරාම විහාරස්ථානයේ බෝධිය දහම් පාසැල්  ගොඩනැගිල්ලේ සංවර්ධන කටයුතු
 • ඉඹුල්ගොඩ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති ශාලාව අළුත් වැඩියා කිරීම
 • තෙන්නකෝන් කන්ද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම

{slider වහකුල|closed}

 • වහකුල චූලගම පාර ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • වහකුල මාහල්ල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • වහකුල පුරන්කුඔුර මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • වහකුල ටැංකිය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම

{slider මැදගොඩ|closed}

 • මැදගොඩ නක්කාවල එඹුවල පතල් වත්ත පාරේ රඳාගෙ වත්තට යන පාර සංවර්ධනය කිරීම
 • මැදගොඩ ළිඳ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
 • මැදගොඩ පතල් වත්ත පාර සංවර්ධනය කිරීම
 • කුඩගම දන්වත්ත දෙනිය පාර සංවර්ධනය කිරීම
 • මැදගොඩ පීල්ල අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම

{slider ඉඹුලාන|closed}

 • ඉඹුලාන බංගලිවත්ත කනත්ත අසල බෝක්කු සංවර්ධනය කිරීම(විජේසූරිය මහතාගේ නිවස අසල)
 • ඉඹුලාන විහාරස්ථානය සංවර්ධනය කිරීම
 • ඉඹුලාන මංකඩ පාර සංවර්ධනය කිරීම
 • ඉඹුලාන තැන්නහේන ජනපද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම

{slider ලෙනගල|closed}

 • ලෙනගල කම්මල්හේන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • බස්නාගොඩ සඳමිණි උයන හරහා මල්වාන කන්ද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • ලෙනගල හෙට්ටි කන්ද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම

{slider වල්ගම්පත |closed}

 • වල්ගම්පත කන්දගලේ පාර සංවර්ධනය කිරීම
 • වල්ගම්පත ඇඳගලහේන බුලත්වැල්හේන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම

{slider වහරක |closed}

 • වහරක මාගල්කන්ද පාර සංවර්ධනය කිරීම
 • වහරක අඔගහවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම
 • වහරක හිග්ගහහේන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම

{sliders ඉඳුරාණ|closed}

 •  ඉඳුරාණ තම්පලාගම පාර සංවර්ධනය කිරීම
 • ඉඳුරාණ අලවතුපිටිය නාගහේන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • ඉඳුරාණ තලගහලන්ද පාර සංවර්ධනය කිරීම

{sliders බටුවිට |closed}

 • බටුවිට මිනීමරුව මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • බටුවිට කොස්ගහහේන පාසැල් මාවත සංවර්ධනය කිරීම

{sliders මහදෙනිය |closed}

 • වැලිකුඹුර බෝක්කුව හා පාර සංවර්ධනය කිරීම

{sliders උඩකණුගල |closed}

 • උඩකණුගල බස් නැවතුම්පල අසල සිට වෙරළුගහ  හන්දිය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • උඩකණුගල හල්ගහහේන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම

{sliders බටහිර ගෝනගල |closed}

 • ඉපිලාගල ජනපද ප්‍රධාන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • බටහිර ගෝනගල නිමාලි මහත්මියගේ නිවස හරහා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • බටහිර ගෝනගල දම්රෝ ආයතනය අසල ඇති මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම

 

Scroll To Top